March 7, 2008

Liszt, Schubert

Sviatoslav Richter, piano

Listz: Haromnies du soir, Feux Follets, Valse Oubliée Nos. 1 and 2
Schubert: Moment Musical, Impromptu Op. 90 Nos. 2 and 4

Columbia rec.

LP.P.100

LP Piano Section